Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravující práva a povinnosti mezi provozovatelem a majitelem portálu tirit.cz (dále jen „Provozovatel“) Josef Litvan, Hrabice 53, 385 01 Vimperk, IČ 49006789, DIČ: CZ631026088, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona:Městský úřad Vimperkč.j MUVPK-OŽÚ 20116/17-LUD, sp.značka 4478/2017 a koncovým Uživatelem/zákazníkem, který uskutečnil objednávku nebo jinou aktivitu na tirit.cz (dále jen „Uživatel“) a subjektem nabízejícím produkty nebo poskytujícím služby (dále jen „Partner“) při jeho aktivitách.
Portál tirit.cz zprostředkovává nákupu pobytů, služeb a produktů Uživatelem tím, že umožňuje prezentaci, prodej pobytů, služeb a produktů evidovaných Partnerů.

Partner/fyzická nebo právnická osoba prostřednictvím portálu tirit.cz nabízí všem Uživatelům pobyt, službu nebo produkt. Partner souhlasí s odměnou ve výši 15% za zprostředkování prodeje portálem tirit.cz. Provize se počítá ze  základní ceny prodaného pobytu/služby/produktu, a je splatná na základě vystavení faktury. V případě, že Partner využívá některou z placených funkcí, je Partner povinen uhradit stanovenou částku v termínu splatnosti. U ročních prolongačních plateb se vystavuje k datu prolongace faktura pro úhradu dalšího období. Partner garantuje, že pobyt, službu nebo produkt, po zaplacení zálohy nebo plné ceny umožní čerpat Uživatelům. Uživatel zaplatí cenu uvedenou na webových stránkách Partnerů na základě jejich vlastních podmínek, včetně dalších poplatků veřejně umístněných na jeho webu. Jedná se zejména o pobytové taxy, poštovné…náklady Partnera. Ceny uvedené na portálu tirit.cz jsou orientační, vždy záleží na koncové ceně Partnera. Portál tirit.cz neinkasuje od Uživatele žádné platby.

Objednávka a uzavření smlouvy

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Portál tirit.cz poskytuje své služby jako zprostředkovatel. Partner i Uživatel používáním portálu tirit.cz potvrzují, že se seznámili s těmito obchodními podmínkami a vyjádřili s nimi svůj souhlas. Obchodní podmínky jsou veřejně a viditelně umístněné na portálu tirit. cz, Partner i Uživatel mají možnost se s nimi seznámit. Konkrétní VOP pobytů, služeb a produktů Partnera jsou umístěny na jeho vlastní webové prezentaci.

Informace o Partnerovi

Uživatel má možnost seznámit se s informacemi týkajícími se firmy Partnera, jeho pobytů, služeb a produktů, informace o konkrétní nabídce pobytů, služeb nebo produktů, VOP a storno podmínkách na webové prezentaci Partnera.

Provozovatel portálu tirit.cz nenese žádnou odpovědnost za pravdivost a úplnost informací poskytnutých Partnerem, uvedené údaje o Partnerovi, jeho pobytech, službách nebo produktech, které Partner nabízí, a jsou zveřejněny na portálu tirit.cz. Provozovatel nenese odpovědnost za případné porušení autorských práv tohoto obsahu. Portál pouze sdružuje jednotlivé nabídky pobytů, služeb a produktů.

Použití portálu tirit.cz

Uživatel/Partner není oprávněn jakkoliv zasahovat a narušovat funkčnost portálu tirit.cz, vkládat SPAM do formulářů, komentářů nebo jiných volitelných odkazů. Pokud tyto zásahy naruší funkčnost nebo poškodí dobré jméno portálu tirit.cz, je Uživatel/Partner plně odpovědný za případné škody.

Provozovatel si vyhrazuje právo na ukončení přístupu Uživatele/Partnera na portál tirit.cz, pokud Uživatel/Partner poruší svým chováním a jednáním podmínky pro užívání.

Uživatel/Partner souhlasí se zasíláním obchodních sdělení formou emailingu od Provozovatele. Tento souhlas uděluje Provozovateli při první registraci ve formuláři.

Uživatel/Partner svým souhlasem se zasíláním obchodních sdělení, po zaškrtnutí políčka „Přihlásit se k novinkám, akcím a slevám“ rovněž potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely.

Uživatel/Partner prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil před zahájením užíváním portálu tirit.cz, a že znění VOP v plném rozsahu rozumí, souhlasí s nimi a přijímá je.

Uživatel/Partner je povinen dodržovat právní předpisy České republiky.

Některé aktivity a obsah portálu irit.cz obsahují odkaz, který po kliknutí přesměruje Uživatele na webové stránky Partnera.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit, a jejich novou verzi uveřejnit na portálu tirit.cz.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2020.